Jak nastavit strategii interní komunikace

Čím dál více si uvědomuji to, jak klíčovou roli hraje interní komunikace, a to zejména v souvislosti s budováním značky zaměstnavatele. Zejména v dnešní době častých kompletně remote pozic nebo alespoň v modelu hybridní práce je to právě efektivně navržená a implementovaná strategie interní komunikace, co může zlepšit produktivitu, podporovat týmovou spolupráci a posílit firemní kulturu. V tomto článku s vámi sdílím návod, jak vytvořit dobrou strategii pro interní komunikaci ve vaší firmě.

Interní komunikace - proč, jak, co?

Nejdříve bych tady chtěla uvést, že spousta lidí má za to, že interní komunikace je vlastně jen komunikace směrem shora dolů, takže zahrnuje hlavně oznámení o nějakých regulích, plnění byznys plánu a tak dále. Slovo komunikace pochází z latinského communicare a znamená „spojovat“. Jde o výměnu sdělení takže mezi minimálně 2 subjekty. Není to tedy jen jednosměrný tok informací. Interní komunikace tvoří páteř firemní kultury a ovlivňuje produktivitu, spokojenost zaměstnanců a nakonec i úspěch celé organizace.

Ve své podstatě interní komunikace označuje způsob, jakým lidé v dané společnosti sdílejí informace. Jejím účelem je zajistit efektivní tok informací mezi společností a všemi pracovníky. Efektivní, transparentní a systematická interní komunikace pomáhá při budování angažovanosti zaměstnanců a podporuje firemní kulturu.

Kroky k nastavení strategie interní komunikace

1. Stanovení cílů

Začněte identifikací hlavních cílů, které chcete pomocí interní komunikace dosáhnout, jako je zvýšení zaměstnanecké angažovanosti, sdílení informací a cílů firmy nebo podpora kultury otevřenosti a transparentnosti.

2. Analýza publika

Zjistěte, kdo jsou vaši zaměstnanci, jakým způsobem preferují komunikaci získávat a jaké informace jsou pro ně důležité a relevantní. Rozdílná oddělení, profese a oblasti mohou mít odlišné komunikační potřeby.

TIP! Ujasněte si, jak na budování značky zaměstnavatele s ohledem na generaci Z.

3. Výběr vhodných nástrojů

Zvolte nástroje a kanály komunikace, které odpovídají potřebám vašich zaměstnanců a cílům firmy. To může zahrnovat e-mailové zprávy, interní sociální média, firemní intranet nebo pravidelná setkání.

TIP!  Udělejte si audit vašich komunikačních kanálů a ověřte si, že cílíte správná sdělení těm správným lidem na kanálech, které skutečně využívají, a to prostřednictvím tzv. matice interní komunikace. 

4. Vytvoření obsahu

Vytvořte obsah, který je relevantní, užitečný a motivující pro vaše zaměstnance. Zahrňte do něj novinky o firmě, cílech a úspěších, užitečné informace pro práci a prostor pro sdílení názorů a zpětné vazby.

5. Plánování a správa

Vytvořte plán komunikace s časovými úseky a plánovaným obsahem ke sdílení. Zároveň zajistěte, aby komunikace byla pravidelná ale neinvazivní. Správa komunikace by měla být jasně definována, aby byla zajištěna konzistentnost a kvalita.

TIP! Nezapomeňte si přečíst jeden z mých nejčerstvějších blogů, a to o trendech v interní komunikaci pro rok 2024.

6. Poskytnutí zpětné vazby

Získejte zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně toho, jak jsou s kvalitou a frekvencí interní komunikace spokojení. Vědí všechno, co potřebují včas a na těch správných platformách? A když něco potřebují zjistit, mají jednoduchou a přímou cestu ke zdroji informací? Poptejte se jich! Pamatujte, že informovaný zaměstnanec bývá spokojeným zaměstnancem. Jasně totiž ví, jaká je jeho role ve společnosti, přesně zná své kompetence a povinnosti a také ví, 

7. Podpora zapojení

Zapojte vedení a všechny zaměstnance do procesu komunikace. Vytvořte prostředí, které podporuje otevřenost, sdílení myšlenek a aktivní účast v diskuzích.

TIP! Zjistěte, jak spustit program zaměstnaneckých ambasadorů ve vaší firmě.

8. Měření úspěchu

Definujte klíčové ukazatele výkonu (KPIs), které vám pomohou měřit úspěch vaší strategie interní komunikace. To může zahrnovat míru zapojení zaměstnanců, zlepšení produktivity nebo snížení míry fluktuace zaměstnanců.

9. Průběžné vylepšování

Strategie interní komunikace by měla být dynamická, flexibilní a reflektovat aktuální potřeby společnosti i zaměstnanců. Průběžně vyhodnocujte výsledky a reagujte na změny ve firmě, nebo potřeby zaměstnanců.

Doufám, že se mi podařilo vám připomenout, jak klíčovou roli hraje interní komunikace nejen v budování značky zaměstnavatele, ale i v podpoře spokojenosti zaměstnanci a zvyšování produktivity společnosti jako celku. Věřím, že jsem srozumitelně popsala také jednotlivé kroky nastavení strategie interní komunikace. A teď už je to plně ve vašich rukou. Přeji hodně štěstí.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek